Sofinanciranje

Splošni pogoji poslovanja


1. DEFINICIJE IN OSNOVNA NAČELA


Najemno pogodbo sklepata stranka osebno in ni prenosljiva. Izraz “Vi”, “Najemnik” se nanašajo na voznike in plačnike tako pravne kot fizične osebe, ki so navedene v najemni pogodbi in podpisnike pogodbe, ki se štejejo za najmenike. Izrazi “Podjetje”, “najemodajalec” in “Svet najemov” pomenijo Astilba d.o.o. ( Astilba), “Vozilo” pomeni osebno, tovorno ali kakršnokoli drugo vozilo, ki je najemniku izročeno za dogovorjeno obdobje, kot določeno v najemni pogodbi.

“Škoda” pomeni vsakršno škodo na in v vozilu, vključno s stekli (tudi žarometi, ogledala in luči) in vandalizmom.

“Kraja” vozila vključuje tudi krajo delov vozila, dodatne opreme in poskus kraje.


2. PLAČILO


Osnova za obračun najema so cene, ki so navedene v ceniku, ki velja v času nastanka rezervacije. V primeru enosmernega najema oz. vračila na drugi lokaciji kot ob izposoji vozila, kot tudi izposoji in/ali vračilu izven poslovalnice se doplača cena po ceniku, Če je vozilo vrnjeno v tujini, zaračunamo najemniku stroške vračanja vozila v Sloveniji, točen znesek pa je odvisen od kraja kjer je bilo vrnjeno. Če ob vračilu rezervoar avtomobila ni napolnjen se stroški goriva rezervoarja zaračunajo najemniku. Najemnik odgovarja za vsa plačila, globe in kazni, ki so naslovljene na podjetje, ki izposoja vozila, za čas veljavnosti najemnega obdobja. Najemnik je seznanjen s tem, da bodo njegovi podatki in ev. navedbe posredovani policiji in drugim pristojnim službam na podlagi njihovega zahtevka.

Pravna oseba, ki najame vozilo je polno odgovorna za dejanja voznikov najetega vozila.

Pogoj za najem vozila je predložitev kreditne kartice ali polog varščine v gotovini.

Ob najemu najemodajalec od najemnika zahteva rezervacijo sredstev ena najemnikovi kreditni kartici v primeru, če se varščina ni položila v gotovini.

Plačilo najema vozila se izvede takoj ob prevzemu vozila za dogovorjeno število dni, ko bo vozilo najeto. V kolikor je pisno posebej dogovorjeno se vozilo plača ob vračilu.

V primeru zamude se zaračunajo zakonske zamudne obresti in stroški opominov.

V primeru predložitve kreditne kartice se najemnik strinja s plačilom in bremenitvijo predložene kreditne katice, tako s predvidenimi stroški kot tudi s stroški morebitnih plačil glob in kazni, ki so naslovljene na podjetje, ki izposoja vozila za čas veljavnosti najema. V primeru plačila z gotovino se v primeru kazni in glob najemojemalcu izda račun.


3. VRAČILO


Najemnik je dolžan po preteku najemnega obdobja vrniti vozilo podjetju Astilba d.o.o. (Svet najemov) na dogovorjeno mesto med delovnim časom podjetja Astilba d.o.o. (Svet najemov). Prevoženi kilometri se obračunajo skladno s števcem, če je bilo dnevno prevoženih več kot 300 km po veljavnem ceniku. 

Najem se zaključi z vračilom vozila, vključno z vračilom ključev in dokumentov vozila v poslovalnici podjetja. Ključe in dokumente je potrebno izročiti pooblaščeni osebi podjetja Astilba d.o.o.. Nikoli in v nobenem primeru ključev vozila ne smete izročiti Astilba d.o.o. (Svet najemov) nepooblaščeni osebi oz. tretjim osebam. V primeru kraje je najemnik dolžan plačati kazen v višini vrednosti vozila. 

Če vozilo vrnete brez ključev in/ali dokumentov, vam bodo zaračunani stroški za pridobitev novih po ceniku vključno  s stroški nezmožnosti uporabe vozila in prevoza vozila nazaj do podjetja Astilba d.o.o. (Svet najemov), Podjetje ne odgovarja za predmete najemnika, ko bo po preteku najema ostali v vozilu. 

Pozor: Samo izročitev vozila z dokumenti in ključi skupaj pooblaščenem predstavniku podjetja Astilba d.o.o. (Svet najemov) med delovnim časom in pregled vozila s strani pooblaščenega predstavnika podjetja Astilba d.o.o. pomenijo zaključek najemne pogodbe. Najemnik je odgovoren za stanje vozila do preteka pogodbe tudi, če ni bil prisoten ob pregledu vozila in/ali podpisal izjave o stanju vozila ob vračilu. Če se vozilo vrne izven delovnega časa in /ali na kraju izven poslovalnice in/ali v drugi državi, kot je bilo prevzeto, najemnik odgovarja za stanje vozila do prenehanja najemne pogodbe, to je od pregleda vozila s strani predstavnika podjetja Astilba d.o.o. (Svet najemov). Čeprav ni podpisal izjave o stanju vozila. Če vozilo najemnik vrne na katerokoli drugo mesto, kot je bilo dogovorjeno s podjetjem Astilba d.o.o. (Svet najemov) in navedeno na najemni pogodbi se zaračuna vse  stroške povezane z vračilom vozila na dogovorjeno mesto, in sicer stroške povezane z iskanjem vozila, stroške morebitnih kazni, glob, parkirnin, ležarin, ki so nastale v času, ko je bilo vozilo nepravilno vrnjeno, strošek prevoza vozila na dogovorjeno mesto, strošek prevoza vozila na dogovorjeno mesto, stroške morebitnih pravnih postopkov, administrativne stroške ter morebitne ostale stroške, ki so nastali v posledici napačnega vračila vozila (npr. strošek izpada dohodka). Najemnik odgovarja za vse poškodbe notranjosti vozila in morebitne ostale poškodbe, ki jih ne krije zavarovanje in jih mora v vsakem primeru plačati sam. Odgovornost najemnika in voznika se konča, ko vozilo pregleda predstavnik podjetja Astilba d.o.o. (Svet najemov). Prosimo vas, da upoštevate točko 5.4..

Če je vozilo vrnjeno mokro ali umazano in v temi oziroma pogojih, da poškodbe niso vidne, se bodo poškodbe, ugotovljene po čiščenju vozila, naknadno zaračunale.

Če najemnik zapusti vozilo in ne obvesti podjetja Astilba d.o.o. (Svet najemov), odgovarja za vozilo za celotno obdobje, dokler podjetje vozila ne najde in mora za to obdobje tudi plačati najem in vse druge stroške (npr. globe, vleko vozila, stroške iskanja vozila, stroške nedovoljenega vračila vozila itd.). Če vozila ne najdemo v roku 3 mesecev po preteku obdobja najema, najemnik odgovarja za vrednost vozila in vse morebitne ostale nastale stroške.


4. REZERVACIJA, DOSTAVA IN STORNACIJA


V primeru dostave se najemnika čaka največ 1 uro od dogovorjenega časa.  Stornacija mora biti narejena najkasneje 72 ur pred rezervacijo, sicer se zaračuna enodnevni najem.


5. VOZILO


5.1. Stanje vozila

Izjava o stanju vozila je sestavni del najemne pogodbe. V primeru, da bi najemnik še pred prvo uporabo vozila opazil neoznačeno poškodbo, nastalo pred prevzemom vozila more le to nemudoma sporočiti najemodajalcu, sicer se šteje, da je bilo vozilo izdano v najem v takem stanju, kot je navedeno  na izjavi o stanju vozila.

Naknadnih izjav oz. pritožb najemodajalec ne more sprejeti kot utemeljenih.

Vozilo mora biti vrnjeno v enakem stanju , kot je bilo ob izdaji vozila.

Stroški popravil, ki jih povzroči najemnik s slabim ravnanjem, bodo prišteti stroškom najema.


5.2. Pooblaščeni voznik

Vozilo sme voziti samo najemnik oz. voznik čigar ime je zapisano v najemni pogodbi. Veljavno vozniško dovoljenje je obvezno. Najemnik pravna oseba se obvezuje , da bo na zahtevo najemodajalca posredoval imena in naslove vseh voznikov vozila, če še niso navedeni v najemni pogodbi. Vozila ne sme voziti nihče drug.


5.3. Uporaba vozila

a.    Vožnja izven Slovenije ni dovoljena: Izjemoma dovoljena po predhodnem pisnem dogovoru z najemodajalcem, ki v najemni pogodbi navede države, v katere je vožnja dovoljena. V tem primeru je obvezno doplačilo za vožnjo v izrecno dovoljene države.

b.    Najemnik ne sme avtomobila uporabljati za:

·         udeležbo na dogodkih avtomobilističnega športa in na testiranjih vozil
·         za prevoz vnetljivih, strupenih ali drugih nevarnih snovi, za prevoz razsutega tovora (npr. pesek, les…)
·         za storitve kaznivih dejanj ali drugih prestopkov, čeprav so kaznivi samo po zakonu, ki velja v kraju, kjer je bilo dejanje storjeno.
·         oddajanje v podnajem
·         za prevažanje večjega števila oseb, kot je navedeno v prometnem dovoljenju vozila
·         za potiskanje ali vleko drugega vozila
·         za namen, ki je drugačen od opisanega v pogodbi

c.     Najemnik se zavezuje, da bo vozilo uporabljal razumno in skrbno in ne pod vplivom alkohola, narkotikov ali drugih substanc, ki bi lahko vplivale na sposobnosti za vožnjo, tako kot je določeno v cestnoprometnih predpisih; v skladu s predvideno uporabo, ki za potnike v vozilu v glavnem brezplačni prevoz. V nasprotnem primeru je najemnik odgovoren za vso škodo in povzročene stroške.

d.    Blago in prtljaga, ki jih najemnik prevaža v vozilo, ne smejo poškodovati vozila.

e.    Če se vozilo parkira, tudi le za kratek čas, je obvezno vozilo zakleniti in aktivirati alarm in /ali protivlomno opremo vozila. Najemnik se obvezuje, da v vozilu na vidnem mestu ne bo puščal dragocenih oz. vrednih predmetov. V nasprotnem primeru najemnik odgovarja za vso povzročeno škodo (npr. vlom).

f.    V primeru škode ali kraje morate o dogodku nemudoma obvestiti najemodajalca in mu čim prej posredovati poročilo o nezgodi in policijsko poročilo ali potrdilo o kraji, skupaj s ključi in dokumenti avtomobila. V kolikor najemnik ne vrne ključev in dokumentov vozila najemodajalcu, se šteje, da ni možno uveljavljati kraje vozila in najemnik sam odgovarja za celotno vrednost vozila.

g.    Prepovedana vožnja izven cest na netlakovani oz. asfaltirani cesti.

h.    V naših vozilih je prepovedano kaditi. Kazen za kajenje v vozilu znaša 150€ z DDV.

Astilba d.o.o. (Svet najemov) ne odgovarja za osebne predmete najemnika ali osebno lastnino drugih oseb, ki so jo pustile v/na vozilu ali so jo v vozilu prevažale. S podpisom pogodbe se najemnik izrecno odpoveduje pravici do zahtevkov, ki bi nastali na osnovi omenjenih izgub in /ali škode


5.4. Mehanske okvare, vzdrževanje

Med vašim najemom in v skladu s prevoženimi kilometri ste dolžni ustrezno ukrepati (dodajanje/menjava olja, zraka…). Če ne boste ustrezno ukrepali, ste kot najemnik odgovorni za vso povzročeno škodo. Morebitna popravila, ki bi bila potrebna za zagotovitev pravilnega delovanja in vrednosti vozila lahko naroči najemnik sam brez predhodnega dovoljenja in sicer v vrednosti do 20€, za večja popravila pa je nujno soglasje najemodajalca.

Stroškov najemodajalec ne mora priznati, če najemnik ne predloži potrdila o plačilu oz. računa.

Najemnik je polno odgovoren za škodo na motorju in /ali drugih delih vozila in za vse druge stroške, ki so nastali zaradi neustreznih operacij med vožnjo (glej tudi 1. paragraf 1. dela 4.5. točke in točke 6.1.) vozila, ki niso bila v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja. Najemnik mora najemodajalcu povrniti stroške, ki jih je utrpel (npr. popravilo, prevoz oseb, dostava novega vozila, asistenca na cesti, vlečno vozilo, globe, gorivo itd.) in administrativne stroške. Najemnik je polno odgovoren tudi, če najemodajalec šele ob vračilu/dostavi novega vozila ugotovil, da je škodo povzročil najemnik. Najemodajalec ima pravico zavrniti dostavo novega vozila.

Če je ob vračilu dogovorjeno, da je bil katerikoli del vozila, opreme ali dodatne opreme izgubljen ali zamenjan, mora najemnik plačati škodo v znesku tržne vrednosti za izgubljen ali zamenjane dele ali opremo, ki velja na dan vračila vozila. Najemnik je odgovoren, če se škoda odkrije kasneje ali ugotovi, da jo je povzročil najemnik.

Najemodajalec se zavezuje, da bo najemniku v najkrajšem možnem času nudil pomoč v primeru mehanskih težav ali poškodb na vozilu, zaradi česar bi bilo vozilo nevozno in, da bo vozilo nadomestil z drugim, razen, če je najemnik vozilo uporabljal v nasprotju s točko 5.3., paragraf a-c. Najemodajalec ne prevzema odgovornosti in ni dolžan kriti eventualnih zahtevkov najemnika, ki bi nastali zaradi časa čakanja na nadomestno vozilo, razen, če je čakanje nadomestno vozilo in posledično škodo najemniku povzročil najemodajalec namenoma ali iz malomarnosti. Le v primeru, če Astilba d.o.o. (Svet najemov) najemniku ne dostavi nadomestnega vozila v 24 urah, je najemnik upravičen do izplačila odškodnine v vrednosti dnevnega najema za najeto vozilo za vsak dan(1 dan-24 ur), po prvih 24 urah je najemnik upravičen do odškodnine za pretekli dan. Če je najemnik za nastalo škodo in/ali nevoznost vozila, ima Astilba d.o.o. (Svet najemov) pravico, da to vozilo nadomesti z vozilom nižje kategorije cene, če nima na voljo vozil z iste kategorije za dogovorjeno ceno za nadomestilo poškodovanega/okvarjenega vozila. Zaradi vozila nižje kategorije najemnik ni upravičen do odškodnine in najemnik ne more podati zahtevka za odškodnino. Na podlagi vzroka škode/nevoznosti lahko Astilba d.o.o. (Svet najemov)  zavrne kot tudi stroške asistence in stroške izdelave novega ključa ali popravila ključa, če je najemnik ključ izgubil ali so mu ga ukradli.

Najemnik ima pravico prositi najemodajalca za asistenco tudi v primeru manjših težav (npr. za menjavo pnevmatike, za zagon avtomobila, če se je izpraznil akumulator, menjavo žarnice), vendar mora v tem primeru kriti stroške asistence. Če se ugotovi, da okvare sploh ni bilo (npr. voznik ni pritisnil na sklopko, zato ni vozilo speljalo), mora najemnik kriti celotne stroške asistence.


5.5. Nezgode

V primeru nezgode ali poškodbe mora najemnik posredovati podjetju Astilba d.o.o. (Svet najemov) pisno poročilo skupaj s skico dogodka in fotokopijo vozniškega dovoljenja; poklicati mora policijo, da napiše poročilo o nezgodi. Poročilo mora vsebovati imena in naslove oseb, ki so bile udeležene v nezgodi ali so bile priče, vsebovati, vsebovati mora registrsko številko vseh udeleženih vozil in podatke z zelene karte, če je bilo udeleženo tudi vozilo iz tujine.


6. ODGOVORNOST V PRIMERU POŠKODB ALI KRAJE NAJETEGA VOZILA


Odgovorni ste za vozilo, ki je v vašem varstvu.

Enako ste odgovorni v primeru kraje ali škodnega dogodka, ko ni dokazana odgovornost tretje osebe. in morate najemodajalcu povrniti vsakršno škodo, ki jo je utrpel (stroški popravil, vleka, tržna vrednost vozila, nevoznost, administrativni stroški, odškodninski zahtevki tretjih oseb in ostali s tem povezani stroški).

Odgovornost tretje osebe se šteje za dokazano, ko jo ugotovi tudi zavarovalnica in povrne celotno škodo.

Kadar je plačano zavarovanje v primeru nezgode, poškodbe ali kraje, mora po koncu obdobja najema najemnik v primeru nezgode ali kraje plačati svojo finančno odgovornost (po ceniku) za dejansko kategorijo vozila in sicer ločeno za vsak posamezni škodni dogodek, tudi v primeru, če na vozilu ni videti škode, je pa poškodovana tretja oseba (vozilo, oseba ali objekt). Dodatno zavarovanje v primeru nezgode velja samo za 1. škodo, za vsako naslednjo škodo bremenimo najemnika za polno finančno odgovornost. Administrativni stroški v vrednosti  niso vključeni in se zaračunajo dodatno za vsak primer posebej.

6.1. Neveljavnost zavarovanj, odbitkov

V kolikor najemnik ne spoštuje 5.t. teh pogojev ali ne posreduje policijskega poročila ali dokaza, da je bil škodni dogodek prijavljen policiji, ni upravičen do uveljavljanja odbitkov oz. plačila finančne odgovornosti, kot po ceniku.

Najemnik je polno odgovoren v primeru kršitve pogodbenih obveznosti, zlasti za izgube, ki bi nastale zaradi uporabe vozila s strani nepooblaščenega voznika ali zaradi uporabe v prepovedane namene. Če bi najemnik pobegnil s kraja nezgode ali bi kršil svoje obveznosti, je najemnik v celoti odgovoren za nastalo škodo razen, če kršitev obveznosti ne vpliva na ugotovljeno izgubo.

Poleg tega je najemnik polno odgovoren v primerih namerne ali hude malomarnosti, npr. zaradi zaužitja alkohola, poškodb zaradi tovora…., zaradi katerih bi nastala izguba zlasti zaradi nezmožnosti uporabe vozila, ali zaradi drugih neprimernih dejanj (npr. polnjenje rezervoarja z napačnim gorivom) Pozor: Poškodbe strehe, podvozja niso krite s plačilom zavarovanja in jih krije najemnik sam.

Zavarovanje v nobenem primeru ne krije poškodb pnevmatik, koles, ogledal, vetrobranskega in ostalih stekel, črpalke za gorivo, antene, rezervoarja za olje, notranjosti vozila in podvozja in škode ali stroškov (Glej točko 5.4.) motorja in drugih delov (npr. ker najemnik ni dodal olja, ker ni bil pravilno zaprt rezervoar za olje ali gorivo, zaradi polnjenja z napačnim gorivom). Stroške omenjene škode in vse ostale s tem povezane stroške mora kriti vedno najemnik. Zaračunamo tudi administrativne stroške v vrednosti v 92 €.


7. OMEJITVE


Najemodajalec ne odgovarja za zahtevke ali povračila najemniku, ki bi nastali zaradi škode/izgube, osebnih in drugih čustvenih ran, razen v primerih s strani najemnika vplačanega zavarovanja in je zavarovalnica zahtevek ocenila kot upravičen in samo v vrednosti zneska kritja, ki ga prizna in izplača zavarovalnica. Najemnik se zavezuje, da ne bo zahteval od najemodajalca nadomestila za kakršnokoli drugo škodo oz. za nobeno dodatno izplačilo, razen za znesek, ki ga izplača zavarovalnica.

Kontaktni obrazec

Imate vprašanje? Potrebujete pomoč? Pošljite nam sporočilo prek kontaktnega obrazca in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

PE Servis

Šmartinska c. 32,

1000 Ljubljana


Telefon

030 797 860

Sedež

Astilba d.o.o.,

Kresnice 123,

1281 Kresnice


Email

info@svet-najemov.si